Bonte Tapuit / Oenanthe pleschanka / Pied Wheathear


De Bonte Tapuit is een zeldzame dwaalgast die soms in Nederland te zien is.

 1ste kj mannetje,  Zuid Holland,  november 2014